ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව විවෘත දත්ත විවෘත දත්ත නාමාවලිය

දත්ත සොයන්න

ප්‍රකාශක අනුව

වර්ගය අනුව

මූලපදය අනුව

දත්ත කාණ්ඩ : 89 ප්‍රකාශකයන් : 9 ප්‍රතිඑල 1-15 / 89 පිටු 1 / 6
නම වර්ගය ප්‍රකාශක ආකාරය බාගත කිරීම
Revenue Licenses Issued in Western Province 2012 Motor Vehicles Western Province Department of Motor traffic (WP DMT)   
Emission test passed vehicles - location wise in western province 2012 Motor Vehicles Western Province Department of Motor traffic (WP DMT)   
New vehicles registered by class of vehicles, Year and District 2008-2012 Motor Vehicles Department of Motor Traffic   
New vehicles registered by class of vehicles and type of fuel used 2008-2012 Motor Vehicles Department of Motor Traffic   
Departures for Foreign Employment through Private Sources & Through Agencies 1997 - 2012 Employment SLBFE   
Departures for Foreign Employment by Manpower Level 1994 - 2012 Employment SLBFE   
Departures for Foreign Employment 1986 - 2012 Employment SLBFE   
Road Accident Data by Vehicle type - 2012 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Vehicle type - 2011 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Vehicle type - 2010 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Severity of Injuries - 2012 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Severity of Injuries - 2011 Road Accident Sri Lanka Police   
Road Accident Data by Severity of Injuries - 2010 Road Accident Sri Lanka Police   
Crime Data 2012 Crime Sri Lanka Police   
Crime Data 2011 Crime Sri Lanka Police   
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn