ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව වාණිජ සංවිධාන ටෙන්ඩර ලේඛන මිල දී ගන්න

"ටෙන්ඩර ලේඛන මිල දී ගන්න" ඉ-සේවාව ලබා ගන්නේ කෙසේද


"ටෙන්ඩර ලේඛන මිල දී ගන්න" ඉ-සේවාව ලබා ගැනීමට පරිශීලකයා ප්‍රථමයෙන් ලංකා ද්වාරයට පිවිසිය යුතුය.

ලංකා ද්වාරයෙහි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ එමගින් සේවාවක් ලබාගන්නා ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් මාලාව කියවන්න.

ඔබ දැනටමත් ලංකා ද්වාරයෙහි ලියාපදිංචි පරිශීලකයෙක් නම් කරුණාකර "ටෙන්ඩර ලේඛන මිල දී ගන්න" ඉ-සේවාව භාවිතයෙන් ලංකා ද්වාරයට පිවිසෙන්න.

"ටෙන්ඩර ලේඛන මිල දී ගන්න " ඉ-සේවාව ලබා ගන්නා අකාරය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීම (presentation) ඔබට නැරඹිය හැකිය

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn