ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සහතික සහ බලපත්‍ර
තොරතුරු සේවා     මුදල් ගෙවීම් සේවා
සහතික සහ බලපත්‍ර
අවශ්‍ය වාහන කාණ්ඩය සඳහා අවසන් වරට නිකුත් කළ වාහන ලියාපදිංචි අංක‍ බලා ගැනීමට ඉඩ සලසයි
විවිධ කාණ්ඩ යටතේ ශ්‍රී.ල.වි.‍සේ.නි.කාර්යාංශයට අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදුකිරීමට ලියාපදිංචි රැකියා නියෝජිත ආයතනවලට සහ නියෝජිතායතන ඉල්ලුම්කරුවන්ට ඉඩ දෙයි
නැව් නියෝජිත බලපත්‍රයේ නි‍යෝජිතයන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
නව බහාලුම් මෙහෙයුම්කරු බල පත්‍රයක් සඳහා හෝ බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
නැව් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනකරු සහ NVOCC බල පත්‍රය සඳහා හෝ බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
නව නැව් නියෝජිත බල පත්‍රයක් සඳහා හෝ බලපත්‍රය අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
යාත්‍රා අනුව බල පත්‍ර ඉල්ලුම් කරන්න

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn