ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව

ශ්‍රී ලංකාව චීනයේ පැවැත්වෙන BITE 2013 සඳහා සහභාගී වේ.

දේශීය සංචාරක නියෝජිතයින් සහ හෝටල් 25 ක නියෝජිතයන්  සමග ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය චීනයේ පැවති විශාලතම සංචාරක ප්‍රදර්ශනය වන BITE 2013 (බීජිං ජ්‍යාතන්තර සංචාරක ප්‍රදර්ශනය) සඳහා සහභාගී විය. මෙම BITE 2013 ප්‍රදර්ශනය චීනයේ බීජිං නුවර බීජිං ජ්‍යාතන්තර ප්‍රදර්ශනාගාරයේ  පවත්වනු ලැබිණ.
නොකඩවා දස වන වරට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය  මෙම ප්‍රදර්ශනයට සහභාගීවිය.

 

 

විමසුම : www.news.lk

 
Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn